Koulutukset

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), lv 2021-2022, 30 op ENNAKKOTIEDOT

Aika

16.08.2021 – 31.07.2022

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana. Aikataulut tarkentuvat elokuussa.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Pätevyysvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry-ammattijärjestön nettisivuilta: https://www.suomenopettajat.fi/

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

– tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
– osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
– tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
– on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineen perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

Suomen kielen rakenne 5 op
Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Valinnaiset, joista valitaan 2 jaksoa:

Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op
Harjoittelu 5 op
S2-oppijan osaamisen arviointi ja oppimisen tukeminen 5 op

Suoritustapa

Lähiopetus tai verkko-opinnot
Tarkentuu elokuussa

Arviointi

Opintokokonaisuuden arvostelua annettaessa lasketaan opintopisteillä painotettujen opintosuoritusten mukainen keskiarvo.
Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua jo opintokokonaisuudelle. Ilmoittautuminen ei ole sitova. Kesäyliopisto informoi elokuussa tarkemmin opintojen suoritamisesta, aikatauluista ja hinnasta. Voit halutessasi perua ilmoittautumisesi veloituksetta sen jälkeen.

Muu informaatio

Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla (koulutussihteeri Eija Viiliäiselle, yhteystiedot alla). Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.
Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla.

Hinta

Ei vielä tiedossa. Tarkentuu elokuussa.

Ilmoittautumiset

01.08.2021 mennessä

Arviointi

Opintokokonaisuuden arvostelua annettaessa lasketaan opintopisteillä painotettujen opintosuoritusten mukainen keskiarvo.
Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.