Koulutukset

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), 30 op, lv 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuotena 2022-2023. Opintojaksokohtaiset tiedot sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Kohderyhmä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta: https://www.suomenopettajat.fi/

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

– tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
– osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
– tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
– on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä.

S2-perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

2121516 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op
2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Valinnaiset opintojaksot, valitse kaksi seuraavista:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op
2121509 Harjoittelu 5 op
2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Suoritustapa

Aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm. verkkokursseja, Moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai sähköisinä Exam-tentteinä (HUOM! Exam-tenttejä ei voi suorittaa Päijät-Hämeen kesäyliopistossa).

Arviointi

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaispistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0…1,49 = 1/5 välttävä
Keskiarvo 1,5…2,49 = 2/5 tyydyttävä
Keskiarvo 2,5…3,49 = 3/5 hyvä
Keskiarvo 3,5…4,49 = 4/5 kiitettävä
Keskiarvo 4,5…5,0 = 5/5 erinomainen

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen kokonaisuudelle 24.8.2022 mennessä.

Muu informaatio

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla.
todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta.
todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
suomenkieliset lukio-opinnot ja ylioppilastodistus, jossa a) hyväksytty arvosana suomen kielen ja kirjallisuuden kokeesta tai b) suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeesta vähintään arvosana C.
Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.
Toimita todistus ennen opintojen alkua: avoin@phkesa.fi.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 320 euroa. (Sisältää 30 op)

Koulutuksen hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäylipiston perimä osuus: 50 euroa

Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus:
– 9 euroa / opintopiste

Ilmoittautumiset

26.08.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset