Koulutukset

Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op, lv. 2022-2023 (pakollinen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;
– hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;
– tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;
– osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;
– ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;
– osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Koulutuksen sisältö
Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen;
suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä;
verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö;
kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö;
puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä 30 op -opintokokonaisuuteen.

Suoritustavat:

Luento- ja harjoituskurssi verkkoympäristössä: luentoja verkossa 24 t; ohjattuja harjoituksia verkossa 18 tuntia ja välikokeet, oppimistehtäviä Moodlessa, oppimisportfolio ja muuta itsenäistä työskentelyä yhteensä 208 t.

Opintojakso on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opintojakso on aikataulutettu.

Oppimateriaalit:

1) Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
2) Luennoilla ja Moodlessa mainittu kirjallisuus.
3) Opiskelijoiden itse valitsema S2-oppimateriaali.

Aika

12.09. – 02.12.2022

Verkkokurssi ajalla 12.9.-2.12.2022.

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Opintopisteet

10 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen