Koulutukset

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

Kuvaus

Helmikuun 2021 seminaari järjestetään etäyhteydellä. Ei mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen. Huhtikuun seminaarin osalta tilannetta arvioidaan myöhemmin.

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Kehokeskeisessä terapiassa asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja.

Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Aika

06.08.2020 – 17.04.2021

1. seminaari: 6.-8.8.2020
to klo 10-17 ja pe-la klo 9-16

2. seminaari: 17.-19.9.2020
to klo 10-17 ja pe-la klo 9-16

3. seminaari: 19.-21.11.2020
to klo 10-17 ja pe-la klo 9-16

4. seminaari: 4.-6.2.2021, etäopetus
to klo 10-17 ja pe-la klo 9-16

5. seminaari 15.-17.4.21, toteutusmuoto avoinna
to klo 10-17 ja pe-la klo 9-16

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto,
Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia voidaan harkita, jos paikkoja jää.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja / tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia

• auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
• auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
• motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
• auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
• auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
• auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
• yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
• huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
• kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.

Sisältö

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
6.-8.8.2020, to klo 10.00-17.00, pe-la klo 9.00-16.00

• Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
17.-19.9.2020, to klo 10.00-17.00, pe-la klo 9.00-16.00

• Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
19.-21.11.2020, to klo 10.00-17.00, pe-la klo 9.00-16.00

• Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari
17.-19.12.2020, to klo 10.00-17.00, pe-la klo 9.00-16.00

• Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit. Kouluttajat: Aune Karhumäki ja Laura Mannila.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari
4.-6.2.2021, to klo 10.00-17.00, pe-la klo 9.00-16.00

• Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la).

Kouluttajat

psykoterapeutti, hahmoterapeutti, FM Mikko Lounela
psykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti (NACS), VTM Aune Karhumäki

Suoritustapa

Koulutus koostuu 5 seminaarista, jotka toteutetaan lähiopetuksena. Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset (vähintään 4) seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1–2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (6–10 s.). Pienryhmiin jakautuminen ja aikataulujen sopiminen tapahtuu 1. seminaarissa.

Opetuksesta voi olla sairauden tai työesteen vuoksi pois yhteensä kolme lähipäivää, ja vielä saada todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän, voi käydä koulutuksen loppuun, mutta todistus jää saamatta. Näin myös siinä tapauksessa, että poissaolon syynä on sairastuminen. Poissaoloista sovitaan erikseen ja ne korvataan erillisillä tehtävillä.

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050-3754977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 07.06.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake ja lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi.
Koulutukseen valitaan enintään 24 osallistujaa.

Hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot:
• nimi, osoite, puh., sähköposti, ammatti
• mahdolliset aiemmat keholliset koulutukset
• kokemus kehollisesta työskentelystä
• motivaatio hakea tähän koulutukseen

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja / tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota. Mikäli kaikki hakijat ovat soveltuvia koulutukseen, valitaan hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille ma 22.6.2020 mennessä.

Kahvitarjoilua varten mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä mahdollisista erityisruokavaliosta.

Hinta

1900 € (sisältää kahvitarjoilun ja luentomateriaalit)
Laskutetaan oletusarvoisesti kolmessa erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

07.06.2020 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: