Koulutukset

Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, kevät 2022

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen
– tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
– hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
– hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö
Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Aika

22.01. – 17.02.2022

22.1 klo 09.00-16.00
28.1 klo 17.00-20.00
* extraluento menetelmistä: 29.1 klo 9.00-15.00
12.2 klo 9.00-16.00
5.2 klo 9.00-16.00
17.2 klo 16.00-19.00

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun, 2 op
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

Sara-Lotta Moilanen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Arviointi

Arvointi 1-5, hylätty

Kirjallisuus

– Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
– Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. – Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
– Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
– Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso tehdään lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelman mukaisesti.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 123,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 115 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

16.01.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen