Koulutukset

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (verkkokurssi syksy 2020)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Monikulttuurisuus:
• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
opiskelija ymmärtää
• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Opintojakson sisältö

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
• Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
• Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
• Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
• Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Aika

26.09. – 14.12.2020

Suoritustapa: Verkkoluennot ja webinaarit, verkkotyöskentely,
oppimistehtävä
Verkkoluennot:
ma 26.10. klo 17.30-19.45
ma 2.11. klo 16.30-19.30
ma 9.11. klo 16.30-19.30

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

22.10.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5

Kuuluu kokonaisuuteen