Koulutukset

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (verkkokurssi syksy 2020)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Monikulttuurisuus:
• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
opiskelija ymmärtää
• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Opintojakson sisältö

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
• Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
• Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
• Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
• Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Aika

26.09. – 14.12.2020

Suoritustapa: Verkkoluennot ja webinaarit, verkkotyöskentely,
oppimistehtävä
Verkkoluennot:
ma 26.10. klo 17.30-19.45
ma 2.11. klo 16.30-19.30
ma 9.11. klo 16.30-19.30

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

22.10.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: