Koulutukset

Kriisityön koulutusohjelma ”Stepped model of care” (20 op) 2020-2021

Kuvaus

KOULUTUKSEN ALOITUSAJANKOHTA SIIRTYNYT MARRASKUULLE!

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Kriisityöntekijän resilienssi on keskeinen kriisityössä onnistumisen ja auttajana jaksamisen edellytys, siksi resilienssin vahvistamisen opetus on integroituna koulutusprosessiin. Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden ja hyödyntää European Society for Traumatic Stress Studiesin psykotraumatologian koulutuksen mallia.

Aika

19.11.2020 – 15.10.2021

19.-20.11.2020, 28.-29.1., 15.-16.3., 6.-7.9. ja 14.-15.10.2021
klo 9.00-16.00 (10 lähipäivää)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille, joilla on soveltuva pohjakoulutus.

Sisältö

Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
19.-20.11.2020 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
• Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
• ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
• Epidemiologia
• Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
• Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, interventiot ja niiden toteuttaminen
• Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
• Psykologinen ensiapu ja psykologinen triage
• Suggestiiviset menetelmät rauhoittumisen tukena
• Hengitysmenetelmät ja niihin opastaminen

Moduuli II: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
6.-7.9.2021 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Psykoedukaatio
• Itsehoitomenetelmien opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
o Taitoja mielen toipumiseen -opas
• Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)
• Tietoisuustaidot ajatusten hallinnan keinona
• Kognitiivisten vääristymien purkaminen
• Perustietoa unettomuudesta ja traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III: Suru
28.-29.1.2021 klo 9.00-16.00 (muutettu etätoteutukseksi)
Soili Poijula

• Normaalit surureaktiot ja suruprosessin eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
• Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
• Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
• Surevan itsehoito
• Vertaistuki
• Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
• Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löydetä
• Traumaattisen surun hoito
• Kompisoituneen surun hoito
• Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli IV: Lapset ja perheet
15.-16.3.2021 klo 9.00-16.00 (muutettu etätoteutukseksi)
Soili Poijula

• Lasten, nuorten ja perheiden resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
• Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
• Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
• Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
• Traumatisoituneen perheen kriisihoito
• Traumainformoitu organisaatio
• Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
• Psykologinen ensiapu kouluissa NCTSN:n mukaan. Pakolaislasten ja -nuorten psykososiaalinen tuki
• Lasten ja nuorten traumatisoitumisen arviointi
• Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun hoito: traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V: Auttajien auttaminen
14.-15.10.2021 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
• Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
• Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
• Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
• Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötätuntouupumuksen hoito
• Posttraumainternaatti
• Kriisityön työnohjaus

Kouluttajat

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula (moduulit I – V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys, psykoterapeutti ET Ari-Matti Huotari (moduulit I-II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä yli 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.

Suoritustapa

Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset sekä luentomateriaalin, itsenäisestä harjoittelusta, oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä oheiskirjallisuuden lukemisesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013
tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 28.10.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 29.10.2020 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kerro lyhyesti koulutus- ja työtaustastasi ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.
Koulutukseen otetaan enintään 24 soveltuvaa osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 2.11.2020. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

2750 € sisältäen koulutuksen, laajan luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi että, koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

28.10.2020 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon