Koulutukset

Kohti tutkivaa työtapaa (5op)

Aika

03.01. – 06.04.2022

Kurssi järjestetään kahtena ajankohtana:

Tammikuun 2022 verkkokurssi 3.1.2022-31.2.2022
Helmikuun 2022 verkkokurssi 7.2.2022-6.4.2022

Valitse itsellesi parhaiten sopiva ajankohta

Paikka

Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristö Moodlessa Tuutortapaamiset Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esitiedot

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Tavoite

ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla

tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin

Suoritustapa

Luennot 20 t, opettajan osoittamat tieteelliset artikkelit, luennoilla tehtävät soveltavat harjoitustehtävät ja soveltava oppimistehtävä.

Arviointi

Asteikolla 0-5-

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
TAI
Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.
Opettajan ja nimikkotutkijoiden kurssin aikana osoittama materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar
Suositeltava kirjallisuus:

Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

20.12.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen