Koulutukset

Kehityspsykologia I 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Sisältö:
Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Aika

14.09.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjaus järjestetään etänä.

ke 14.9.
ke 5.10.
ke 19.10.

klo 16.30-19.00

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaaja PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi

Tähän opintojaksoon sisältyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen. Tällä jaksolla tehdään myös seuraavat osatehtävät: tieteellisen kirjoittamisen monivalintatehtävä, esitelmä ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus

NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)

JA TOINEN SEURAAVISTA VASTUUOPETTAJAN ILMOITUKSEN MUKAAN OPINTOJAKSON ALKAESSA:

1) EYSENCK, M. (2014). Fundamentals of psychology. (1. Painos). Luvut 9-11 ja 13-14. (E-kirja)

2) Englanninkielisistä artikkeleista/kirjanluvuista koottu sähköinen kirjallisuuspaketti, joka täydentää ja syventää teosta Nurmi ym. Kirjallisuuspaketin sisältö ilmoitetaan opintojakson alussa.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.