Koulutukset

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä (6op)

Aika

01.11. – 30.12.2021

Verkko-opinnot em. ajanjaksolla.

Paikka

Verkko-opetus oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Tämä opintojakso on avoin kaikille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta
•osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä
•osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri-ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis-ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

Suoritustapa

Opintojaksolla on kaksi toteutusta:
1)Luentotallenteet, verkkolukupiiri ja oppimistehtävät verkkoympäristössä.
2)Kesätoteutus: Kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävätverkkoympäristössä.

Arviointi

Arvostelu asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001. Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

17.10.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen