Koulutukset

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op, kevät 2022 – syksy 2022

Kuvaus

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Aika

13.01. – 31.12.2022

Opinnot alkavat 13.1.2022. Päättymisaika 31.12.2022 on suuntaa antava, tarkka päättymisaika tarkentuu. Otathan tämän huomioon mikäli haet aikuiskoulutustukea näihin opintoihin.

Paikka

Tuutoroinnit Zoomin kautta
Verkko-opinnot Moodle-oppimisalustalla

Kohderyhmä

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, järjestöissä tai vaikkapa yrittäjänä.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Suoritustapa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne alkavat tammikuussa 2022 ja päättyvät joulukuussa 2022. Opiskelua tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely, joka toteutetaan zoom-yhteydellä.

Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan arkisin. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskelun tukena on opintomateriaali ja keskustelualueet Moodle-oppimisympäristössä.

Opinto-oikeusaika on 3 lukukautta.

Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Vastuuopettaja: Koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Aalto, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Ryhmänohjaajana toimii MInna Takala.

 

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

Aika Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla viikoilla 2-9 zoom-yhteydellä. 

to 13.1.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 20.1.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 27.1.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 3.2.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 10.2.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 17.2.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 24.2.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa   

Poissaolot opintoryhmäkokoontumista: poissaolojen korvaamiset sovitaan paikallisen tuutorin kanssa, läsnäolon vähimmäismäärä on 5/7.

Sisältö Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 21 t, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti).

Kirjallisuus Kamppinen Matti & Kuusi Osmo & Söderlund Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki. The Thing from the Future -peli Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

 

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

Aika Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla viikoilla 11-17.

to 17.3.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 24.3.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 31.3.2022 klo opintoryhmä 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 7.4.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

ke 13.4.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 21.4.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

to 28.4.2022 opintoryhmä klo 17.00-19.15 (3 t) verkossa

Sisältö Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut.

Kirjallisuus Kamppinen Matti & Kuusi Osmo & Söderlund Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki. Kuusi Osmo, Bergman Timo & Salminen Hazel (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

 

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Aika Kesä 2022. Opintojaksoon ei sisälly opintoryhmätyöskentelyä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevään 2022 aikana Moodlessa.

Sisältö Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Osaamistavoitteet Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset Opintojakson suorituksena on essee tai vapaaehtoinen osallistuminen tieteenalan konferenssiin (osallistumismaksu).

 

TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Aika Kaksi opintoryhmätapaamista syyskuussa 2022 (arvio). Aikataulu tarkentuu.

Sisältö Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan tai työtehtävissään.

Opintosuoritukset Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua). Opetus 1-2 tuutorikokoontumista tarpeen mukaan. Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Kirjallisuus Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita).

Edeltävät opinnot Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTUS3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

 

TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

Aika Kaksi opintoryhmätapaamista loka-marraskuussa 2022 (arvio). Aikataulu tarkentuu.

Sisältö Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioit, esimerkiksi arvot, kulttuuriset aikakäsitykset, kompleksisuus ja globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset. Tarvittaessa 1-2 tuutorikokoontumista.

Kirjallisuus Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan Moodlessa

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

Opintokokonaisuudella on rajattu osallistujamäärä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tiedustelut: avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 6.1.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muu informaatio

Opetuskieli voi olla englanti.

Pidätämme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

310 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Ilmoittautumiset

20.01.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon