Koulutukset

Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op, lv. 2022-2023 (pakollinen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä,
– tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä,
– osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet,
– tuntee oppimistulosten arvioinnin periaatteet,
– osaa hyödyntää kietitaitotasojen kuvauksia opetuksen suunnittelussa,
– tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset.

Koulutuksen sisältö
Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset; vieraan kielen opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä 30 op -perusopintokokonaisuuteen.

Suoritustapa:

1) Oppimistehtävät: itsenäistä työskentelyä 135 t. Moodlessa.

2) Luento- ja harjoituskurssi lähiopetuksena tai verkossa: luentoja ja harjoituksia 24 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäistä työskentelyä 111 t. Tämä suoritusvaihtoehto on tarjolla mahdollisuuksien mukaan.

Oppimateriaalit:

1) Luentomateriaalit.

2) Oppimistehtävissä mainittu materiaali.

Arviointi
Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy 1) oppimistehtävien tai 2) luentokuulustelun perusteella.

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen