Koulutukset

Taloustieteiden matematiikka 6 op, LUT, syksy 2022 (väyläryhmä 2021-2023)

Aika

22.10.2022 – 31.07.2023

Luennot ja harjoitukset Zoomissa. Tentit lähitenttejä (ei voi tehdä verkossa).

La 22.10.2022
To-Pe 3.-4.11.
La 19.11.
To-Pe 1.-2.12.
La 17.12
To-Pe 12.-13.1.2023
La 28.1.
+Tenttiin treenaus Zoom-sessio La 11.2.

To-pe klo 16.30-20.30 (2 x 5 oppituntia)
La klo 9.15-17.15 (6,5 oppituntia)

Tenttipäivät ovat:

Tentti Ti 21.2.2023 klo 17.00 – 20.00
1 uusinta ti 4.4. klo 17.00 – 20.00
2 uusinta ti 16.5. klo 17.00 – 20.00

Lahdessa tenttipaikka on Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttajat

Olli-Pekka Hämäläinen

Suoritustapa

– luennot 48 tuntia
– laskuharjoitukset 14 tuntia
– tentti 3 tuntia
– itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua
– laskuharjoituksia suoritettava vähintään kynnysarvon verran, jotta pääsee tenttiin. Kynnysarvo on mahdollisesti 3, mutta se tarkentuu vielä kurssilla.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kirjallisuus

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 200 euroa

Ilmoittautumiset

20.10.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen