Koulutukset

Taloustieteiden matematiikka 6 op, LUT, syksy 2021

Aika

16.10.2021 – 31.07.2022

Luennot ja harjoitukset Zoomissa

La 16.10.2021
To-Pe 4.-5.11.
La 20.11.
To-Pe 2.-3.12.
La 18.12
To-Pe 13.-14.1.2022
La 5.2.
+Tenttiin treenaus Zoom-sessio La 19.2.

To-pe klo 16.30-20.30 (2 x 5 oppituntia)
La klo 9.15-17.15 (6,5 oppituntia)

HUOM! Tentit lähitenttejä!

Tenttipäivät ovat:

Tentti Ti 22.2.2022 klo 17.00 – 20.00 (ei tarvitse ilmoittautua)
1 uusinta ti 5.4. klo 17.00 – 20.00 (ilmoittaudu sähköpostilla minulle 7 vrk ennen tenttipäivää)
2 uusinta ti 17.5. klo 17.00 – 20.00 (ilmoittaudu sähköpostilla minulle 7 vrk ennen tenttipäivää)

Lahdessa tenttipaikka on Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto). Tenttitila Auditorio, talon 1. kerros.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttajat

Olli-Pekka Hämäläinen

Suoritustapa

– luennot 48 tuntia
– laskuharjoitukset 14 tuntia
– tentti 3 tuntia
– itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua
– laskuharjoituksia suoritettava vähintään kynnysarvon verran, jotta pääsee tenttiin. Kynnysarvo on mahdollisesti 3, mutta se tarkentuu vielä kurssilla.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kirjallisuus

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Muu informaatio

Kesällä 2021 järjestetään matematiikan kertauskurssi: Matematiikan laskurutiinit verkossa 
Matematiikan laskurutiinit -kurssi ei sisälly väyläopintoihin, siitä ei saa opintopisteitä eikä lisäpisteitä Taloustieteiden matematiikka -opintojaksolle. Kurssi on maksullinen ja osallistuminen vapaaehtoista.

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 200 euroa

Ilmoittautumiset

03.10.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen