Koulutukset

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Sisältö
Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Opettaja: Psykologi Noora-Maria Ahl

Kirjallisuus:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus/
3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080
4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä – mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270
5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268
6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269
7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä – tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271
8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 Osa II (STM) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4
9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa I (THL) http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali

Kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Opetuksen aika ja paikka
verkko-opinnot 9.1.-16.3.2023

Moodle-oppimisympäristöön kirjautuminen 16.1.2023 mennessä, tämän jälkeen oppimisympäristö sulkeutuu uusilta opiskelijoilta.

Aika

09.01. – 06.03.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintojaksolle viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

11.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen