Koulutukset

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutus – Solution Focused Art® 20 op

Kuvaus

Koulutus toteutuu ja paikkoja vielä vapaana!

Aika

08.03. – 05.10.2023

Lähiopetuspäivät:
8.-9.3.2023
26.-27.4.2023
7.-8.6.2023
23.-24.8.2023
4.-5.10.2023

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Tavoite

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus. Perusopinnot (20 op) hyväksytysti suorittanut saa todistuksen (Ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja).

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja-/menetelmäkoulutuksen (20 op) jälkeen on mahdollista hakeutua Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammatillisiin opintoihin 40 op – Solution Focused Art®.

Sisältö

Orientaatio, opiskeluvalmiudet ja HOPS (1 op)
• Konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
• Aikuisen oppiminen
• Oppimistavoitteiden muodostaminen yksilöllisesti (HOPS)

Itsetuntemus (1 op)
• Oman persoonan kehittymis- ja kasvumahdollisuudet
• Oman elämäntilanteen uudelleen määrittely

Kuvataide (4 op)
• Oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen
• Kuvallisen työskentelyn ja ajattelun kehittyminen sekä niiden ominaispiirteiden tiedostaminen

Taideterapian perusteet (2 op)
• Taideterapian suuntaukset ja lähestymistavat terapeuttiseen työhön
• Taideterapeutin koulutustaustat
• Taideterapian suhde psykoterapiaan
• Taideterapian historia

Ratkaisukeskeisen taideterapian työmenetelmät (10 op)
• Taideterapiaprosessi
• Mielikuvien voima ja luovuus, liike ja rytmi
• Ratkaisukeskeinen taideterapia
• Harjoitustyöskentelyä
• Kehotietoisuus ja draama osana taideterapiaa

Ratkaisukeskeiset työmenetelmät (2 op)
• Kieli ja ajattelu
• Näkökulman vaihtaminen ja uudelleenmäärittely
• Haastattelutekniikat
• Kirje tulevaisuudesta
• Tähtihetki
• Asteikkokysymykset

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja, artenomi, kehitysvammaisten hoitaja
Varalla: Nina Sundberg, kouluttajapsykoterapeutti, taidepsykoterapeutti
Hanna Paatero, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK
Jari Salmela, psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, ensiavun ja terveystiedon opettaja
Kirsi Ruuskanen, TTM, ammatillinen opettaja, kuvataideterapeutti
Tuuli Paltemaa, NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti, työnohjaaja

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Näkökulmina ovat yksilön, ryhmän ja työyhteisön kanssa työskentely. Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä, kokemusten reflektointia sekä vertaisryhmässä että henkilökohtaisessa oppimispäiväkirjatyöskentelyssä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä omakohtaista taiteen tekemistä.

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista:

1. Verkko-, etä- ja lähiosioiden opetuksesta ja harjoituksista:
ratkaisukeskeinen taideterapia ja sen ohjaus yksilölle ja ryhmille, kuntoutus ja taideterapia, psyykkinen keho, itsetuntemusanalyysit, narratiivinen taideterapia ja ulkoistamistekniikat, ihminen henkisenä olentona, oma kasvu ja terapiaprosessi, trauma- ja kriisityön perusteet ym.
2. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä kotona joko taiteen tai valokuvauksellisin keinoin
3. Suomenkielisestä kirjallisuudesta
4. Portfolion rakentamisesta

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Jari Salmela, Alfa Partners Academy, jari.salmela@alfapartners.fi, puh. 040 179 3322

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 6.2.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7.2.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa kerro lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 9.2.2023.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art-ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty koulutusohjelma, jonka 2,5-vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi – Solution Focused Art®. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana – Solution Focused Art®. Koulutusohjelma on tuotesuojattu Suomessa ja Ruotsissa.

Opintojen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja. Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Hinta

2490 € sisältäen opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Opiskelija hankkii itse lähi- ja etäopetuksessa käytettävät taideterapiamateriaalit sekä itsenäisen ateljeetyöskentelyn materiaalit.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään hakemuksesi perään.

Ilmoittautumiset

31.03.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutukseen sitoutumisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.