Koulutukset

Psykologian tutkimusmenetelmät I, 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, kuinka tutkimustieto vaikuttaa psykologin ammattikäytäntöön. Englanninkielisellä kurssikirjallisuudella pyritään lisäämään opiskelijan alakohtaista kielitaitoa.

Aika

01.08.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjaus järjestetään etänä. Aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaaja PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi.
Oppimistehtävässä teet tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Saat tarkemmat ohjeet ja aikataulut työskentelyyn omasta oppilaitoksestasi. 

Kirjallisuus

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. E-kirja. Tai COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.

JA

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp, Booky.fi. E-kirja. Luku III (kappaleet 18-24).

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen