Koulutukset

Osaava® draamaohjaaja -koulutus 10 op

Kuvaus

Oletko pohtinut kuinka voisit hyödyntää draamaa ja toiminallisuutta osana työtä tai vapaa-ajan harrastuksia? Osaava draamaohjaaja -koulutus tuo draaman menetelmät osaksi ammattitaitoasi ja vahvistaa niiden monipuolista hyödyntämistä. Se vastaa tarpeeseen saada varmuutta draaman ja toiminnallisten menetelmien teoriaan, käyttöön, soveltamiseen ja ohjaamiseen.

Esimerkiksi nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama nostetaan esille 16 oppiaineessa yhteensä 79 kertaa, mutta harva on saanut oppia draaman soveltamisesta ja integroinnista opetukseen tai draaman ohjaamisen erityispiirteistä. Lisäksi työyhteisöissä osallistamista ja toiminnallisuutta voisi käyttää paljon laajemmin ja rohkeammin osana työyhteisön kehittämistä, vuorovaikutuksen edistämistä ja ilmapiirin sekä yhteishengen vahvistamista.

Osaava® draamaohjaaja -koulutuskokonaisuudessa tullaan tutuksi draaman työtapojen, menetelmien ja niiden käyttömahdollisuuksien kanssa. Draamaohjaaja koulutus tarjoaa maistiaisia draaman genreistä ja niiden käytöstä. Menetelminä yhdessä tekeminen, harjoitteleminen, testaaminen ja ideoiminen. Koulutus tarjoaa siis oivallisen mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja vertaisoppimiseen. Draamaopinnoista saat myös paljon itsellesi ja omien voimavarojesi vahvistumiseen.

Aika

14.03. – 05.05.2023

Lähiopetusjaksot:

14.-15.3.
4.-5.4.
4.-5.5.2023

klo 9.00-15.30 (48 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Osaava draamaohjaaja – koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman ja toiminnallisten menetelmien käytöstä työssä ja vapaa-ajan toiminnassa kuten opettajille, varhaiskasvattajille, kouluttajille, työyhteisön kehittäjille, ryhmien ohjaajille, harrastustoiminnan vetäjille, järjestötoimijoille sekä esihenkilöille.

Ammatillista kehittymistä tukeva koulutus sopii hyvin aloitteleville, draaman käytöstä ja opetusmenetelmiensä kehittämisestä kiinnostuneille, mutta erinomaisesti myös heille, jotka ovat jo käyttäneet draaman elementtejä ja haluavat nyt vahvistaa ja monipuolistaa draaman käyttöä.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija:
• osaa määritellä draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja arvioida niiden vaikutuksia draaman käyttöön, ryhmän toimintaan ja draamaohjaajana toimimiseen
• osaa arvioida draamamenetelmien käyttöä ja soveltuvuutta eri tilanteissa
• osaa ohjata ryhmäprosessia ja tukea luottamuksellisen ja kannustavan ilmapiirin syntymistä
• osaa käyttää draaman menetelmiä osana omaa työtään ja soveltaa menetelmiä omiin käyttötarkoituksiin
• osaa rakentaa itselleen toiminnallista työkalupakkia
• osaa arvioida omaa toimintaansa menetelmien ohjaamisessa
• osaa soveltaa draamamenetelmiä osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta
• osaa kuvata prosessidraamaprosessin elementtejä
• osaa rakentaa erilaisia prosessidraamoja
• osaa käyttää prosessidraamaa osana omaa opetustaan
• osaa arvioida omaa toimintaansa prosessidraaman ohjaamisessa
• osaa hyödyntää draamaharjoituksia ilmaisuvoiman vahvistamiseen ja jännityksen lieventämiseen
• osaa käyttää erilaisia harjoituksia ja menetelmiä näyttelijäntyön kehittämiseksi
• osaa toimia ohjaajana oppilaiden näyttelijäntyön tukena
• Osaa hyödyntää draaman menetelmiä työyhteisön kehittämisessä ja vahvistamisessa

Opintopisteet

10 op

Sisältö

DRAAMALLA TAVOITTEISIIN
14.-15.3.2023

Koulutusjaksolla käsittelemme sekä teorian että käytännön kautta draamakasvatuksen keskeisiä käsitteitä. Tarkastelemme käsitteiden vaikutusta draaman suunnitteluun ja ohjaamiseen. Nostamme esiin myös muita draamaohjaajana toimimisen erikoispiirteitä. Erityisesti tarkastelemme ryhmän ohjaamista ja hallintaa sekä keinoja, joilla ryhmää saa ohjattua ja tuettua avoimen, luottamuksellisen ja kannustavan ryhmähengen ja turvallisen ilmapiiriin rakentumiseen.
Harjoittelemme, miten erilaiset ilmaisu- ja draamaharjoitukset voivat toimia esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa sekä esiintymisjännityksen lieventämisessä. Käsittelemme draaman käyttöä, toiminnallisia menetelmiä ja ilmaisutaitoa osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Teemme paljon konkreettisia harjoituksia, joiden kautta opimme menetelmistä mutta myös itsestämme.

• Minä draamaohjaajana
• Draamalla tavoitteisiin
• Draamaohjaajana toimiminen
• Draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ohjaamisen tukena
• Luovat toiminnalliset menetelmät
• Draama esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa
• Draama tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa

DRAAMAN MONET KASVOT
4.-5.4.2023

Koulutusjaksolla tutustumme käytännön kautta draaman erilaisiin genreihin, menetelmiin ja työtapoihin. Saat maistiaisia mm. improvisaatiosta, tarinateatterista, forumteatterista, mutta erityisesti keskitymme prosessidraamaan draamakasvatuksen genrenä. Käsittelemme erilaisen prosessidraamojen dramaturgiaa ja suunnittelua sekä prosessidraamojen ohjaamista ja toteutusta. Koulutusjaksolla tutustutaan myös näyttelijäntyön perusteisiin ja teatterityön lähtökohtiin kuten improvisaatio, äänenkäyttö, läsnäolo, kontakti, liike. Tarkastelemme ohjaajan roolia ja tehtäviä näyttelijäntyön tukemisessa.

• Draaman työtavat ja menetelmät tutuksi
• Prosessidraama haltuun
• Draamakokonaisuuksien rakentaminen
• Näyttelijäntyön tukeminen

”Draama omassa työssä” -tehtävän suunnittelu ja toteutus
• Päättötyön osa 1: draamakokonaisuuden suunnittelu ja ohjaaminen omassa työssä
• Tehtävän kautta pääset syventämään osaamistasi ja viemään draamaa osaksi arkeasi. Päättötyö voi olla esimerkiksi prosessidraaman integrointia opetettavaan aineeseen tai draamallisen työskentelyn hyödyntämistä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Se voi olla kevätjuhlan ohjelman suunnittelu, ilmaisutaidon kerhon ideointi tai osallistavan vanhempainillan ohjelma. Päättötyönä toimii hyvin myös työyhteisön kehittämispäivän suunnittelu ja toteutus tai asiantuntijana tai esimiehenä voit laatia pidemmän aikavälin toimintatavat, joilla voit vahvistaa työyhteisön avointa ilmapiiriä, yhteishenkeä sekä tuoda uusia, luovia työkaluja kehittämistyöhön.

OSAAVA DRAAMAOHJAAJA
4.-5.5.2023

• Päättötyön osa 2: Draama omassa työssä -tehtävän esittely
• Koulutusjaksolla tutustutaan aiemmin itsenäisesti toteutettuihin draamakokonaisuuksiin ja käydään läpi niiden toteutusta. Pohditaan yhdessä mitä on opittu ja miten kokemuksia voidaan hyödyntää omassa työssä. Mukana vahvasti vertaisoppiminen ja yhteiskehittäminen.

LISÄKSI
Osaava draamaohjaaja -koulutuksen käyneille järjestetään seuraavan kahden lukukauden ajan kaksi maksutonta Opitaan yhdessä draamasta -webinaaria, jossa osallistujat voivat nostaa esiin draaman käyttöön liittyviä teemoja, pohdintoja ja kysymyksiä. Osallistujat voivat kysyä kouluttajalta draamasta ja sen käyttöön liittyvistä ongelmista ja mietteistä. Lisäksi mukana vahvasti vertaisjakaminen ja oppiminen.

Kouluttajat

Kouluttajana draamapedagogi, koulutusalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell.

Jutta on opettanut ja käyttänyt draama koulutuksissaan yli 20 vuotta. Hän on toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella yli 11 vuotta.

Osaava draamaohjaaja – koulutuksessa näyttäytyy hyvin Jutan vahva vuosien varrella rakentunut ammattitaito draaman ohjaamisesta ja soveltamisesta. Jutta on käyttänyt draamaa hyvin erilaisissa konteksteissa ja myös epätyypillisille kohderyhmille, mutta tehnyt myös pitkän uran perusopintojen opiskelijoiden opetuksessa.

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Hänellä on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Osaava draamaohjaaja -kokonaisuuden monipuoliset draamaharjoitukset, yhteiskehittäminen ja tekemisestä saatava palaute on arvokas mahdollisuus päästä kehittämään ammatillisuutta.

Suoritustapa

Opetusmuodot:
Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, draamaprosessien toteutusta, harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen.

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen, oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Suoritustavat:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien tekemistä ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali:
Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 27.4.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 28.2.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.
Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

1200 €

Laskutetaan 2 erässä.
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

27.02.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.