Koulutukset

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet, 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan havaitsemista, yleisesti tarkkaavaisuutta, työmuistia, säilömuistia, hermoston perusteita, neuropsykologian historiaa, aivotutkimusmenetelmiä, motorisia järjestelmiä, aistijärjestelmiä, näköjärjestelmiä, kohteen tunnistusta, spatiaalisia kognitioita, muistijälkien syntymistä ja unta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelijat tekevät englanninkielisestä kurssikirjallisuudesta esityksen, jota tehdessä he oppivat kriittisesti arvioimaan johonkin keskeiseen ilmiöön liittyviä olennaisia asioita ja rakentamaan siitä kokonaisuuden kannalta asianmukaisen esityksen vuorovaikutuksessa muiden ryhmän jäsenten kanssa. Opiskelijat oppivat myös arvioimaan muiden esityksiä ja antamaan niistä kriittistä, kannustavaa ja rakentavaa palautetta.

Aika

01.08.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjaus järjestetään etänä. Aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaaja PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa.

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: kolme sisältötehtävää, esitelmä ja esitelmien vertaisarviointi.

Kirjallisuus

BANICH, M. T., & COMPTON, R. J. (2018). Cognitive neuroscience. Cambridge University Press. Fourth edition. Kirjan kappaleet 1-7.
Luennot

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen