Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Nepsy-koulutus 2023-2024 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit. Koulutus toteutetaan yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa.

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hyvän tulevaisuuden rakentamiseen asiakkaan vahvuuksien avulla sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika

22.11.2023 – 16.05.2024

1. jakso 22.-23.11.2023
2. jakso 10.-11.1.2024
3. jakso 6.-7.2.2024
4. jakso 13.-14.3.2024
5. jakso 10.-11.4.2024
6. jakso 15.-16.5.2024

klo 9.00 – 16.00, 12 kontaktiopetuspäivää verkossa, 96 kontaktiopetustuntia

Paikka

Verkkokoulutus Zoom-verkkoalustalla

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja
pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina
valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Sisältö

Verkko-opiskelu sisältää:

• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• pääkouluttajan valmennusdemo viidellä kontaktijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen kontaktiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa kontaktiopetuspäivää
• kirjareflektio
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennusnäyttö
• valmennuspäiväkirja
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään Classroom-verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä autismikirjotietous
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Nepsy -valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Outi Rantatulkkila KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Vierailevat asiantuntijat:

• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava
psykiatrian erikoislääkäri
• Vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti Niko Wass
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, RAPEVA®- ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Kokemusasiantuntija Miisa Lohi

Lisätietoja

Riikka Harju, puh. 050 5418 084 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 24.10.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 25.10.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen hakijan tulee toimittaa kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse (toimisto@phkesa.fi) todistusjäljennös pohjakoulutuksesta ja lyhyt vapaamuotoinen kuvaus alaan liittyvästä työkokemuksestaan.

Koulutukseen otetaan enintään 24 opiskelijaa.

Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

2600 €, hinta sisältää kontaktiopetuksen verkossa ja opetusmateriaalin.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 3 erässä (marras-, helmi- ja huhtikuu). Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

20.11.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon