Koulutukset

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (verkkokurssi syksy 2021)

Kuvaus

Ryhmä täynnä! Voit ilmoittautua varasijalle.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Monikulttuurisuus:
• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
opiskelija ymmärtää
• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Opintojakson sisältö

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
• Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
• Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:
• Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
• Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
• Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Aika

21.10. – 31.12.2021

Verkkoluennot
to 21.10. klo 17–18.30
ti 26.10. klo 17–18.30
to 28.10. klo 16.30–20
ti 9.11. klo 17–18.30
to 11.11. klo 16.30–20

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitettu Moodlessa. Ennakkotehtävän tehtävänanto ilmoitettu Moodlessa.

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista. Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Heini Paavola ja Marja Syrjämäki

Suoritustapa

Ennakkotehtävät, verkkoluennot, luentotallenteet, oppimistehtävät

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 10.10.2021 mennessä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

10.10.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen