Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2024, HY

Aika

08.01. – 03.03.2024

Erityispedagogiikka, Petra Varttinen:

Verkkoluento
ma 8.1. klo 17-18.30

Ryhmäopetus
to 11.1.klo 17-19.30
to 18.1.klo 17-19.30
ti 23.1. klo 17-19.30
to 25.1.2024 klo 17-19.30

Moninaisuus, Heini Paavola:

Verkkoluento
ti 30.1. klo 17-18.30

Ryhmäopetus
to 1.2. klo 17-19.30
ti 6.2.klo 17-19.30
to 8.2. klo 17-19.30
ti 13.2.2024 klo 17-19.30

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta: monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Monikulttuurisuuden näkökulmasta opintojakson suoritettuasi:

– tunnet ja osaat käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
– kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
– ymmärrät inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
– ymmärrät perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
– kykenet tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä

Erityispedagogiikan näkökulmasta opintojakson suoritettuasi ymmärrät:

– havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
– oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
– lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
– opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
– vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Sisältö

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään:

– Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
– Lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
– Monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta
– Kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
– Opettajan interkulttuurista kompetenssia

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään:

– Oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita
– Kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
– Lukivaikeutta ja lukiopetusta
– Myönteisen ohjauksen toimintatapoja
– Vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Kouluttajat

Dos. Heini Paavola ja KT Petra Varttinen

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mikä sisältää reaaliaikaisia verkkoluentoja, verkkotyöskentelyä ja oppimistehtäviä.

Arviointi

Arvosteluasteikko on H–5.

Kirjallisuus

Monikulttuurisuus -osuuden pakollinen kirjallisuus:

– Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
– Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
– Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:

– Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
– Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
– Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 170 euroa.
Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

Ilmoittautumiset

05.01.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen