Koulutukset

Mikroteoria 6 op, LUT, kevät 2024 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

01.03. – 31.07.2024

Luennot 34 h seuraavina ajankohtina Zoomin kautta.
Pe – La 1.-2.3.2024
Pe – La 8.-9.3.2024
Pe – La 15.-16.3.2024
Pe 22.3..2024
Perjantaisin klo 16.00 – 19.30, Lauantaisin klo 9.00 – 14.30
Perjantaisin klo 16.00 – 19.30, Lauantaisin klo 9.00 – 14.30
Moodletentit: 3 x noin kuukauden välein
1. ma 8.4.
2. ma 6.5.
3. ma 3.6.

Vaaditaan esitiedot A130A0600 Taloustieteiden matematiikka ja A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet.

Esitiedot

A130A0600 Taloustieteiden matematiikka ja A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot kuluttajan ja yrityksen optimointikäyttäytymisestä, markkinoiden hintamekanismin toiminnasta markkinataloudessa erilaisissa kilpailuolosuhteissa sekä markkinoiden toiminnan hyvinvointikysymyksistä. Optimointiongelmien ratkaiseminen. Tuotantopanosten markkinoiden erityispiirteet. Taloustieteen soveltaminen liiketalouden päätöksentekoon.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa

Etäuentoja 24 h, etäharjoituksia 10 h, kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustehtävien omaehtoinen suorittaminen ja valmistautuminen luennolle 61 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 65 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu Moodletentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

Kirjallisuus

1.Luentomoniste
2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen