Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontieteiden pedagogiikka I 5 op, kevät 2024, HY

Aika

23.04. – 02.06.2024

ti 23.4. klo 17-19 (Kaasinen ja Vartiainen)
ma 6.5. klo 17-19 (Kaasinen)
ke 29.5. klo 17-19 (Vartiainen)

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi:

– hallitset esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osalta
– ymmärrät ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä
– tiedät esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen
– kykenet innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen
– tunnistat matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä ja osaa eriyttää opetusta lasten erilaiset tarpeet huomioiden
– ymmärrät ympäristöopin tiedonalojen ominaispiirteitä ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa
– sinulla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti
– osaat hyödyntää leikkiä ja leikillisiä lähestymistapoja matematiikan sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetuksessa
– osaat huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta toiminnassaan

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään:

– Matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja tiedon rakennetta sekä merkitystä osana matemaattis-luonnontieteellistä oppimista ja opetuksen integrointia
– Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien keskeisiä matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin sisältöjä ja opetusmenetelmiä
– Leikin ja leikillisten lähestymistapojen merkitystä matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen sekä tiedekasvatuksen pedagogiikassa
– Esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitystä.
– Matematiikan opetuksen suunnittelua ja integrointia
– Matematiikan osaamisen arviointia, oppimisvaikeuksien tunnistamista, opetuksen eriyttämisen ulottuvuuksia ja varhaisen tuen muotoja
– Esi- ja alkuopetusikäisen luonnontieteisiin liittyvän ajattelun ominaispiirteitä
– Ympäristö- ja luonnontiedon opetukselle sekä tiedekasvatukselle ominaista tutkimuksellisuutta ja kokemuksellisuutta sekä havainnointi-, ajattelu- ja menetelmätaitoja kehittävien työtapojen käyttöä sekä oppimisympäristöjä

Kouluttajat

KT Arja Kaasinen ja KT Jenni Vartiainen

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mikä sisältää luentoja ryhmäopetusta ja oppimistehtäviä.

Arviointi

Arvosteluasteikko on H–5.

Kirjallisuus

– Räsänen, P. ym. (2004). Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki – instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos (s. 20–136).
– Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-kustannus.
– Parviainen, P. (2019). The Development of Early Mathematical Skills: A Theoretical Framework for a Holistic Model. Journal of Early Childhood Education Research, 8(1).
– Joutsenlahti, J., Silfverberg, H. & Räsänen, P. (toim.) (2018). Matematiikan opetus ja oppiminen. (Soveltuvin osin). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
– Vartiainen, J. (2018). Tutkimisen taidot: kaikki lähtee havainnosta. Teoksessa J. Vartiainen, Mistä syntyy tuulen voima? Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien (s. 101–131). Jyväskylä: PS-kustannus.
– Suomela, L. (2015). Tutkiva toiminta esi- ja alkuopetuksessa. Teoksessa K. Juuti (toim.), Ympäristöoppia opettamaan (s. 133–145). Jyväskylä: PS-kustannus.
– Suomela, L., & Vuorio, J.-M. (2015). Luokittelua luonnossa, matematiikkaa maastossa. Teoksessa H. Cantell (toim.), Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia (s. 147–155). Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 170 euroa.
Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

Ilmoittautumiset

14.04.2024 mennessä

Huom!

Kurssi on täynnä, mutta voit yhä
ilmoittautua varasijalle.

Kuuluu kokonaisuuteen