Koulutukset

Markkinoinnin perusteet 6 op, LUT, kevät 2022 (väyläryhmä 2021-2023)

Kuvaus

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
– määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
– selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
– soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
– arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
– selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
– suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
– analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
– kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
– määritellä teollisen markkinoinnin ja palveluiden markkinoinnin erityispiirteet
– tunnistaa myynnin ja asiakkuuksien hallinnan roolin osana markkinointia
– kertoa esimerkkejä kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteistä

Sisältö
Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brandipäätökset. Myynti ja asiakkuuksien hallinta. Teollisen markkinoinnin, palveluiden markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet.

Suoritustavat
– Luennot 20 h
– Harjoitustilaisuuksiin osallistuminen 5 h
– Itsenäinen valmistautuminen luennoille 30 h
– Kirjallisen harjoitustyön kirjoittaminen, esityksen ja opponoinnin valmistelu 40 h
– Tenttiin valmistautuminen ja tentti 40 h
– Kokonaismitoitus 135 h
– Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät
Arvosana 0-5. Arviointi: 0-100 pistettä: Tentti 60%, harjoitukset, esitys ja opponointi 40%. Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti loppuarvosanan saamiseksi.

Oppimateriaalit
Kotler & Keller (2016) Marketing management (15th edition)

Aika

08.04. – 03.06.2022

Pe 8.4.2022 klo 16.00 – 20.30

La 9.4.2022 klo 9.00 – 14.00

Pe 22.4.2022 klo 16.00 – 20.30

La 23.4.2022 klo 9.00 – 14.00

Pe 6.5.2022 klo 16.15 – 20.30
Harjoitustöiden esitystilaisuus

HUOM! Muuttuneet tenttipäivät, ajantasaiset ovat:

Moodle-tentti keskiviikkona 11.5.2021 klo 17-20, uusintatentti 1.6.2021 klo 17-20

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

KTM Jaakko Metsola

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Ilmoittautumiset

25.03.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen