Koulutukset

Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Osaamistavoitteet
Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö
Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, kirjoitusharjoitukset, runojen analysointi sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Toteutustavat
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen.

Oppimateriaalit
Opettaja määrittelee kurssin alussa luettavat runoteokset / artikkelit.

Arviointiasteikko
0-5

Arviointikriteerit
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx

Kielet
suomi

Taso
Perusopinnot

Aika

15.02. – 30.03.2023

Jakso järjestetään helmi-maaliskuussa 2023. Aikataulu tarkentuu

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Jakso sisältää 12 tuntia luentoja ja 12 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus

Opettaja määrittelee kurssin alussa luettavat runoteokset / artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.