Koulutukset

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Sisältö
Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Opettaja: TtT Minna Rytkönen

Kirjallisuus:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita
3. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
4. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
5. Petrelius P. & Eriksson P. (toim.) 2018. Uudistuva lastensuojelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 32. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6
6. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
7. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. http://www.hotus.fi/system/files/Julkaistava%20suositus13112015_2.pdf
8. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
12. Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/138389
13. Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161441
14. . Mönkkönen K. Kekoni T. 2020. Monitoimijuus työntekijän voimavarana ja haasteena. Teoksessa: Hujala A, Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
15. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Opetuksen aika ja paikka
6.4.-30.7.2023 aikataulutettu verkko-opetus.

Moodle-oppimisympäristöön kirjautuminen 13.4.2023 mennessä, tämän jälkeen oppimisympäristö sulkeutuu uusilta opiskelijoilta.

Aika

06.04. – 30.07.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintojaksolle viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

22.03.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen