Koulutukset

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja 25 op

Kuvaus

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Lähetteiden määrä lasten- ja nuortenpsykiatrisiin yksiköihin on kasvanut voimakkaasti. Resurssien ja psykoterapeuttisen osaamisen riittämättömyys vaikeuttaa varhaisen hoidon toteuttamista, mikä tuottaa ahdinkoa lapsille ja nuorille itselleen sekä heidän perheilleen. Ahdinko välittyy myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta ja hyödyllisintä olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten perheet prosessiin mukaan ottaen. Tätä osaamista tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tässä ajattelussa tuki ei rajoitu vain lapseen tai nuoreen, vaan myös kuormittuvia aikuisia tuetaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, psykoterapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

Psykoterapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lapsen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhteisöllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa koordinoimaan.

Aika

16.09.2022 – 18.03.2023

Opetuspäivät:
16.-17.9.2022
14.-15.10.2022
18.-19.11.2022
13.-14.1.2023
17.-18.2.2023
17.-18.3.2023

perjantaisin klo 9-15 ja lauantaisin klo 8.30-14.30
Lisäksi perjantaisin työnohjausta klo 15.15-16.45. Ryhmä jaetaan työnohjaukseen puoliksi ja kaikki opiskelijat saavat kolme työnohjauskertaa.

Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi lähiopetuksena, mutta tarvittaessa voimme järjestää opetuspäiviin etäseuraamismahdollisuuden. Jos haluat osallistua koulutukseen etänä, mainitse etäosallistuminen ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Osa koulutuksen opetuspäivistä voidaan järjestää soveltuvin osin kokonaan verkon välityksellä.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Etäopetus Zoomin kautta

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Koulutus täydentää myös neuropsykiatrisen valmentajan osaamista lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden kohtaamisessa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Sisältö

Koulutuksen viitekehys perustuu psykodynaamiseen näkemykseen, jossa lapsen ja nuoren varhaisemmat ja tämänhetkiset tunnekokemukset ovat merkityksellisiä. Vaikeuksien syyt nähdään yleisimmin psyykkisinä sekä akuutteina ympäristöstä johtuvina tekijöinä.

Sisältöalueina mm:

• Nykyajan paineet lapsen, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta
• Oppimiskäsitys joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia
• Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita
• Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys
• Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego)
• Lapsen syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka, työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden
• Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet
• Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys psykoterapeuttisen ohjaajan kes-keisenä toimintatapana, siitä konsultoiva, apua tuottava työ alkaa.
• Yhteisöllisyys ja verkostot
• Työntekijän oma ahdistus ja ’sokeat pilkut’, provosoitumisalttius ja vaara olla osa lapsen/nuoren problematiikkaa jopa sitä lisäten, itseltä tiedostamatta
• Psyykkinen oivalluskyky itsestä ja muista ja sen edistäminen
• Miten tässä kaikessa kehittyä, miten ottaa oma psyyke työn alle tässä vaativassa ammattiroolissa kehittyäkseen
• Psykoterapeuttisen työnohjauksen syvä merkitys ja miten sitä oikeasti ja syvällisesti ymmärtää ja ottaa vakaaksi tavoitteekseen

Kouluttajat

Pääkouluttajana ja koulutuksesta vastaavana toimii psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen.

Suoritustapa

Koulutukseen kuuluu kuusi kahden päivän opiskelujaksoa sekä itsenäistä työskentelyä.

Opetus:
Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja liittää uutta tietoa aikaisempaan ja rakentaa tiedoista uuden sisäisen toimintamallin. Sisäistämisprosessin tueksi jokaisen teorialuennon (2 luentoa / pv) jälkeen on ryhmämuotoista, ohjattua työskentelyä ryhmissä. Lisäksi perjantai-iltaisin on mahdollisuus työnohjaukseen.

Itsenäinen työskentely:
• omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely
• henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
• vertaisryhmätyöskentely
• kehittymispäiväkirjatyöskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 21.8.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Koulutukseen otetaan enintään 25 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Lue uutiskirje koulutuksesta

Hinta

2450 €
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

21.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.