Koulutukset

Kulttuurienvälinen viestintä 5 op, lv. 2022-2023 (pakollinen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun
– osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
– tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen
– osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti.

Koulutuksen sisältö
Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin.

Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä 30 op -perusopintokokonaisuuteen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

1) Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t).
2) Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Oppimateriaali:

KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31.
LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170.
VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus.
TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111.
Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristössä).

Arviointi
1) Kirjatentti, numeerinen arviointi 0-5.
2) Oppimistehtävät, numeerinen arviointi 0-5.

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

Suoritustapa

1) Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t). HUOM! Exam-tenttiä ei voi suorittaa Päijät-Hämeen kesäyliopistossa.
2) Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t).

Opintojakso suoritettavissa läpi lukuvuoden.

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen