Koulutukset

Kognitiiviset prosessit 5 op, verkko-opinnot, lv. 2022-2023 (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa psykologisen vanhenemisen ominaispiirteitä ja suhteuttaa niiden yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin, kuvata ikääntymiseen liittyviä mielenterveyden uhkia ja psyykkisiä
ongelmia, erotella psyykkisen toimintakyvyn eri osa-alueita, arvioida ikääntyvän ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä arvioida ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia.

Koulutuksen sisältö
Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Verkkoluennot, niihin liittyvät välitehtävät (arviointi hyv. – hyl.) sekä oppimispäiväkirja (arviointi 0-5).

Oppimateriaalit
Oppimispäiväkirjassa hyödynnettävä pakollinen kirjallisuus:
Eysenck: Fundamentals of Cognition, 2. painos, luvut 6-12. tai
Eysenck & Brysbaert: Fundamentals of cognition, 3. painos, luvut 6-11.
Oheismateriaali:
Paavilainen: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita.

Opettaja Kati Kasanen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintojaksolle syys-, kevät- ja kesälukukauden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Esitiedot

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintojaksolle syys-, kevät- ja kesälukukauden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Valinnainen opintojakso psykologian aineopinnoissa.

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen