Koulutukset

Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Sisältö:
Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan eri ikäisten terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen, elämänkulkuun liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveyden ja mielenterveyden yhteydet laaja-alaisen terveyden ja hyvinvoinnin määritelmän mukaisesti, ja opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Aika

01.08.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjaus järjestetään etänä. Aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaaja PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi.

Opiskelutapa sisältää kaksi tehtäväkokonaisuutta. Ensimmäisessä tehtäväkokonaisuudessa tehdään esitelmä.

Toisessa tehtäväkokonaisuudessa tehdään verkkotentti Moodlessa. Verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Tenttiajankohdat ovat:

Tiistai 21.9.2021 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 19.10.2021 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 16.11.2021 kello 10.00 – 14.00
Tiistai 21.12.2021 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 18.1.2022 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 22.2.2022 kello 10.00 – 14.00
Tiistai 22.3.2022 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 19.4.2022 kello 16.30 – 20.30
Tiistai 17.5.2022 kello 10.00 – 14.00
Tiistai 14.6.2022 kello 16.30 – 20.30

Kirjallisuus

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & LUTZ, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (16. painos). Andover: Cengage Learning. Luvut 14–16. (e-kirja) tai

NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & WAGENAAR, W. (2009). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (15. painos). Andover: Cengage Learning. Luvut 14–16. tai

SMITH, E. E., NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., BEM, D. J. & MAREN, S. M. (2003). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.Luvut 14–16. (e-kirja)

JA

LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

2007 painos: luvut 1–4, 17, 27–28, 30 ja 33. tai

2013 painos: luvut 1, 3–4, 23, 26–27, 29 ja 31.

JA

KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481).

LUENNOT

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen