Koulutukset

Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op, lv. 2022-2023 (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää, mitä funktionaalisella kielikäsityksellä ja toiminnallisella pedagogiikalla tarkoitetaan;
– ymmärtää, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan;
– ymmärtää kielen, kielitietoisuuden ja laajojen oppimisympäristöjen merkityksen oppimisessa, opiskelussa ja työelämässä;
– ymmärtää äidinkielen ja monikielisyyden merkityksen osana ihmisen identiteettiä;
– osaa tunnistaa ja analysoida oman alansa kielellisiä käytänteitä kielitietoisuuden näkökulmasta;
– ymmärtää oman oppiaineensa merkityksen suomen kielen oppimisympäristönä;
– osaa reflektoida ja kehittää omaa pedagogiikkaansa funktionaalisuuden, toiminnallisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmista.

Koulutuksen sisältö
Funktionaalinen kielikäsitys ja sen vaikutukset pedagogiikkaan, toiminnalliset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, oman oppiaineen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien kehittäminen, toiminnallinen pedagogiikka ja kielitietoisuus ilmiöinä ja tutkimuskohteina, oman opetuksen reflektointi ja kehittäminen.

Opintojakso sisältyy Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op-perusopintokokonaisuuteen. Kurssi on vaihtoehtoinen opintojaksojen Harjoittelu (5 op) ja S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen (5 op) kanssa.

Suoritustavat: Oppimistehtävät Moodlessa 135 t.

Oppimateriaalit: Moodlessa jaettu ja oppimistehtävissä mainittu materiaali.

Arviointi
Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy oppimistehtävien perusteella.

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen