Koulutukset

Kansantaloustieteen perusteet 3 op, LUT, kevät 2023 (väyläryhmä 2021-2023)

Aika

27.01. – 31.07.2023

Luennot Zoomissa:

pe 27.1.2023 klo 16-20
pe 10.2. klo 16-20

Moodletentit:
Mikroteorian koe avoinna 30.1.-9.3.
Makroteorian koe avoinna 13.2.-26.3.2023

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa

– Etäluennot 4 tuntia
– Moodletentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%

Kirjallisuus

Pohjola Matti: Taloustieteen Oppikirja, 7. uudistettu painos tai uudempi, luvut 1-13

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen