Koulutukset

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2022 (väyläryhmä 2022-2024)

Kuvaus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Suoritustapa
Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

16.09.2022 – 31.07.2024

Johdantoluento 16.9.2021 klo 16.15 – 19.15

Puuttuvat päivämäärät ilmoitetaan mahdollisimman pian!

– Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet, luennot: xx
– Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi):xx
– Tiedonhaun perusteet (erillinen verkkokurssi): xx
– Lähdeviittaustehtävä:xx
– Opiskelutaidot & ajanhallinta itseopiskelu ja tehtävät:xx
– Urasuunnittelu itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma:xx

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti /
Verkko-opiskelu Moodlessa

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Jaakko Metsola

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia.
Itsenäinen työskentely

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen