Koulutukset

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2021 (väyläryhmä 2021-2023)

Kuvaus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Suoritustapa
Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

17.09. – 15.11.2021

Johdantoluento 17.9.2021 klo 16.15 – 19.15
– Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet, luennot Marja Talikka (2 h) ja Nina Sorsa (2 h) pe 24.9.2021 klo 16.30 – 19.45
– Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi) DL 11.10.2021
– Tiedonhaun perusteet (erillinen verkkokurssi) DL 25.10.2021
– Lähdeviittaustehtävä, DL 1.11.2021
– Opiskelutaidot & ajanhallinta itseopiskelu ja tehtävät, DL 8.11.2021
– Urasuunnittelu itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma, DL 15.11.2021

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Verkko-opiskelu Moodlessa

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-Himanen

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia.
Itsenäinen työskentely

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen