Koulutukset

Johdatus kasvatustieteisiin (5op)

Aika

07.09. – 25.10.2021

1. Opintojakson suorittaminen, tavoitteet ja tehtävät, 7.9. klo 17.00-19.00

2. Tieteellinen tieto ja ajattelu, 9.9. klo 17.00-19.00

3. Kasvatustiede tieteenalana, 14.9. klo 17.00-19.00

Luennot tallennetaan.

Verkkokeskustelu vk 38: 20.-26.9.2021

Oppimispäiväkirjan palautus 25.10. mennessä

Paikka

Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristö Moodlessa
Tuutortapaamiset Zoomin kautta.

Esitiedot

Kurssi sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Suoritustapa

Verkkoluennot, verkkokeskustelu ja oppimispäiväkirja.

1. Opintojakson suorittaminen, tavoitteet ja tehtävät, 7.9. klo 17.00-19.00
2. Tieteellinen tieto ja ajattelu, 9.9. klo 17.00-19.00
3. Kasvatustiede tieteenalana, 14.9. klo 17.00-19.00

Verkkokeskustelu vk 38: 20.-26.9.2021
Oppimispäiväkirjan palautus 25.10. mennessä

Arviointi

Opettaja arvioi suoritukset asteikolla Hyväksytty / täydennettävä / hylätty.

Kirjallisuus

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

Aikuiskasvatus
Kasvatus
Kasvatus ja Aika
Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Hinta

Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

22.08.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen