Koulutukset

Johdatus gerontologiaan (2op)

Aika

23.08.2021 – 19.09.2022

Verkko-opinnot em. ajanjaksolla.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Kohderyhmä

Tämä opintojakso on avoin kaikille

Tavoite

Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

Suoritustapa

Luentotallenteet, verkko-opinnot

Arviointi

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät. Arvostelu HYV-HYL

Kirjallisuus

1.) Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020.Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 1 (Gerontologia tieteenalana),2 (Väestön määrän ja rakenteen kehitys) ja 3 (Elinaika ja kuolemansyyt). 2) Sosiaali-ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä. Luettavissa: http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0
3.) Gerontologia-lehden 2020 viimeinen numero (teemanro kokonaisuutena) 34(4)2020. Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja -teemanumero
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

08.08.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen