Koulutukset

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (6op)

Aika

13.09. – 25.10.2021

Verkko-opinnot em. ajanjaksolla.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Tämä opintojakso on avoin kaikille.

Tavoite

Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista fyysisistä, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tiedostaa miten iäkkään ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Suoritustapa

Toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Arviointi

Arvostelu asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

1.Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020.Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 4, 5, 10 -21. 2. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M.. 2016. Geriatria. Duodecim.Helsinki. Osat VI Geriatrinen preventio ja VII Kuntoutus sekä osasta IV Vanhusten sairaanhoidon erityispiirteitä luku Vanhus ja suu. 3. Ravitsemussuositukset ikääntyneille Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

29.08.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen