Koulutukset

Harjoittelu 5 op, lv. 2022-2023 (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
• osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään.

Koulutuksen sisältö
S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen.

Opintojakso sisältyy Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op-perusopintokokonaisuuteen. Kurssi on vaihtoehtoinen opintojaksojen Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus (5 op) ja S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen (5 op) kanssa.

Suoritustavat:

S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää, ja raportin laatiminen niiden pohjalta. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös itse muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat:

Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.

Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake Moodle-ympäristössä.

Arviointi
Raportti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Suoritustapa

Opintojakson ajankohta ja paikka:

Omavalintainen. Ohjeet ja suorituslomakkeet opintojakson Moodle-ympäristössä, jonne saat linkin opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen