Koulutukset

Hankintatoimen perusteet 6 op, LUT, syksy 2020

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kouluttajat Professori, TkT Jukka Hallikas

Suoritustapa
– Luentoja 12 tuntia
– Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
– Tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s.
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Aika

04.12.2020 – 31.07.2022

HUOM. Aiemmin ilmoitettu ajankohta on muuttunut!
Luennot Pe-La 4.-5.12.2020
Perjantaina 16.30 – 20.30
Lauantaina 9.15 – 15.45

Tentit
Ke 13.1.2021 klo 16-20
Ke 10.2.2021 klo 16-20 (uusinta)
Ke 10.3.2021 klo 16-20 (2.uusinta)

Luennoitsija paikalla Lappeenrannassa

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti
tai Zoom

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ilmoittautumiset

29.11.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen