Koulutukset

Gerontologian perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021

Kuvaus

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. 

Gerontologian perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko-opintoina lukuunottamatta kahta tenttiä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Johdatus gerontologiaan 2 op 31.8.-27.9.2020, verkkojakso
  • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op 21.9. – 9.11.2020, monimuoto-opetus (tentti: 9.11.2020 ja uusintatentti 14.12.2020)
  • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op 2.11.-31.12.2020, verkkojakso
    • Opintojaksosta myös kesätoteutus 1.6.- 10.8.2021
  • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op 18.1.-8.3.2021 verkkojakso
  • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op 15.3.-3.5.2021, verkkojakso ja luento- ja kirjallisuustentti (tentti: 3.5.2021 ja  uusintatentti 14.6.2021)

Oppiaineessa toimii monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni, dosentti Sinikka Vakimo, tutkijatohtori Elisa Tiilikainen ja avoimen yliopiston suunnittelija Leea Huusko. Oppiaineen vastuuhenkilönä toimii professori Eija Lönnroos.

Aika

31.08.2020 – 31.07.2021

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Tentit Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)

Kohderyhmä

Käytännön vanhustyössä toimivat sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija
-tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
-tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
-tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia
-ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat keskeisesti vanhenevan väestön terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä on omaksunut perustiedon ikääntyneillä yleiseistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista
-hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
-on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhe-nemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
-on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Verkko-opetus
Tentit lähitentteinä kesäyliopistolla

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 23.8.2020 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Hinta

Hinta 350 euroa.
(Sisältää verkko-opetuksen ja tenttien järjestämisen Lahdessa)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

23.08.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon