Koulutukset

Gerontologian perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Gerontologian opinnoissa ikääntymistä ja ikääntyneitä tarkastellaan monitieteisesti lääketieteen, sosiaalitieteen ja hoitotieteen näkökulmista. Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean eri tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa. Vanhenemisen ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista.

Aika

23.08.2021 – 31.07.2022

Opinnot alkavat Johdatus gerontologiaan jaksolla 23.8. ja päättyvät 31.7.2021 mennessä. Päättymispäivä ei ole tarkka.

Opintojaksojen ajankohdat löydät sivun alalaidassa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Kohderyhmä

Kenelle: – käytännön vanhustyössä työskenteleville esim. lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, fysioterapeuteille – ikäihmisten ravitsemus- ja päihdeneuvontaa toteuttaville ja lääkealan osaajille. – asiantuntijuuden kehittämiseen vanhustyön hallinto-, suunnittelu-, esimies- ym. tehtävissä toimiville – ikääntyvien asumis- ja ravitsemuspalveluiden suunnittelijoille ja tuottajille – sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimiville ja vapaaehtoistyöntekijöille – osaksi muita sosiaali- ja terveysalan opintoja – kaikille ikääntymisen ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija
•tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
•tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
•tuntee yleisimmät vanhenemismuutokset
•tuntee iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
•on omaksunut perustiedon ikääntyneilleyleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista
•hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito-ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
•on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
•on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta, ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto-ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Perusopintojen opintojaksot:

Johdatus gerontologiaan 2 op
23.8.-19.9.2021, verkko-opintojakso

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
13.9-25.10.2021, monimuoto-opetus (tentti: 26.10. ja uusintatentti 30.11.2021)

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op 1.11.-30.12.2021, verkko-opintojakso, opintojaksosta myös kesätoteutus 6.6.- 8.8.2022

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op
17.1.-7.3.2022, verkko-opintojakso

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op 14.3.-2.5.2022, verkko-opintojakso ja luento- ja kirjallisuustentti sekä geriatrin kyselytunti 26.4.2022 klo 16.30-18.00 (tentti: 3.5.2022 ja uusintatentti 7.6.2022)

Kouluttajat

Oppiaineessa toimii monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni, dosentti Sinikka Vakimo, tutkijatohtori Elisa Tiilikainen ja avoimen yliopiston suunnittelija Leea Huusko. Oppiaineenvastuuhenkilönä toimii professori Eija Lönnroos.

Suoritustapa

verkko-opinnot, kahdella opintojaksolla kirjallinen tentti

Arviointi

Arviointimenetelmät on kuvattu opintojaksokohtaisesti. Opintojaksojen suorittamisen arviointihyväksytty-hylättytainumeraalinen arvosana0-5. Gerontologian opintokokonaisuuden arviointi numeraalinen arvosana 0-5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu opintojaksokohtaisesti.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot. Sinun ei tarvitse tehdä yksittäisille alajaksoille erillistä ilmoittautumista kesäyliopistoon.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua jokaiselle kokonaisuuteen kuuluvalle alajaksolle erikseen.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan, sekä syksyn 2023. Hinta sisältää myös Lahdessa tehtävät tentit, joita ei voi suorittaa verkossa.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.
Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

19.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Infokirjeet lähetetään elokuun alussa kesän 2021 aikana ilmoittautuneille osallistujille. Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 8.8.2021.
8.8. jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset