Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus, 4 op, syksy 2022

Kuvaus

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa-eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja kertoa, miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana. Lisäksi opiskelija ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus-ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki. Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M.,Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J.(2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
Curedale, R. (2013).Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu –Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa. Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1/uusittava

Aika

19.11. – 03.12.2022

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3 op)
Lauantai 19.11.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Keskiviikko 23.11.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 30.11.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 3.12.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Yhteensä 21 h
80%:n läsnäolovaatimus.

Paikka

Lähiopetus: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Etäopetus Zoomin tai vastaavan palvelun kautta.

Esitiedot

Johdatus palvelumuotoiluun 2 op tai vastaavat tiedot.

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely.

Opintoja ei voi suorittaa kokonaan verkon kautta.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen