Koulutukset

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, LUT, syksy 2018

Kuvaus
Kurssi käy korvaamaan LUT A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät –kurssin (6 op).

Kurssi järjestetään intensiiviopetuksena 19.10., 20.10., 10.11. (luento-opetus)
ja 1.12. (seminaari). Kurssilla on läsnäolo-oletus. Seminaarikerralla vähintään yhden ryhmän jäsenen tulee olla paikalla (osallistumispakko jokaisesta ryhmästä).

Vaativa ja abstrakti metodologiakurssi edellyttää läsnäoloa luentokerroilla, joissa abstrakteja asioita avataan, opiskellaan esimerkein ja havainnollistuksin sekä pienharjoituksia tehden.
Aika
19.10. - 01.12.2018

Pe 19.10. 16-18:30 (Jorma Sappinen)
La 20.10. klo 9:15-17 (Jyri Vilko)
La 1.12. klo 10-13 (Laura Olkkonen)

La 10.11. EI LÄHIOPETUSTA, LUENNOT MOODLESSA TALLENTEENA

Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.
Kouluttajat
Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen, Tutkijatohtori TkT Jyri Vilko, Tutkija FT Laura Olkkonen
Suoritustapa
Luennot 21 h ja itsenäinen luennoille valmistautuminen 36 h. Itsenäinen oppimistehtävä 7 h. Parityönä tehtävä tutkimussuunnitelma 36 h. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 60 h. Kokonaismitoitus 160 h. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi
Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Parityönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla. Kahden vuoden aikaraja ei koske tämän kurssin osatehtävien voimassaoloa.
Kirjallisuus
1. Metsämuuronen, J. a) Metsämuuronen, J. (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luku 3: Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 212-278. E-kirja. Tai vastaava paperiversio b tai c: b) Metsämuuronen, J. (2008) Laadullisen tutkimuksen perusteet. c) Metsämuuronen, J. (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Luku 2, Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 79-147.

2. Eskola, J. ja Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Vastapaino.

3. Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Vastapaino.
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lisätietoja
Tiedustelut: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 7.10.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Hinta
Hinta 230 euroa.

Hinta on sama kaikille osallistujille.
Ilmoittautumiset
14.10.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme