Koulutukset

Lastensuojelulain ABC

Ilmoittaudu tästä
Aika
16.03.2021

klo 9.00-15.00
Paikka
Reaaliaikainen verkkovälitteinen koulutuspäivä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman kesäyliopiston kanssa.
Kohderyhmä
Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu en­nen kaik­kea lastensuo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le ja sosiaalioh­jaa­jil­le sekä las­ten­suo­je­lun esimie­hil­le. Tä­män li­säk­si kou­lu­tus so­vel­tuu las­ten sijais­huol­to­paik­ko­jen hen­ki­lö­kun­nal­le sekä esimer­kik­si kai­kil­le las­ten ja las­ten per­hei­den pa­ris­sa toi­mi­vil­le (ku­ten päivähoidon, kou­lun ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löil­le) ymmär­tääk­seen oman tehtävän­sä lap­sen suo­je­lun ko­ko­nai­suu­des­sa. Lain­sää­dän­nön tun­te­mi­sen mer­ki­tys on lap­sen suo­je­lu­työs­sä ko­ros­tu­nut en­ti­ses­tään, jo­ten jo­kai­sen edel­lä mai­ni­tun ta­hon on tie­det­tä­vä las­ten­suo­je­lu­lain prosessit ja omat vel­vol­li­suu­ten­sa lap­sen suo­je­luun liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.
Sisältö
Luku 1 ja 3: Ylei­set sään­nök­set ja las­ten­suo­je­lun jär­jes­tä­mi­nen

- Las­ten­suo­je­lu­lain tar­koi­tus
- Vas­tuu lap­sen hy­vin­voin­nis­ta
- Las­ten­suo­je­lu ja eh­käi­se­vä las­ten­suo­je­lu
- Lap­sen ja nuo­ren mie­li­pide ja toi­vo­muk­set
- Lap­si ja nuo­ri
- Las­ten­suo­je­lun jär­jes­tä­mi­nen (py­kä­lät 11 § – 16 § ja 18 § – 19 §)

Luku 4: Lap­sen osal­li­suus

- Lap­sen mie­li­pi­teen sel­vit­tä­mi­nen ja kuu­le­mi­nen
- Lap­sen puhe­val­lan käyt­tö
- Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen huol­ta­jan si­jai­sek­si + palk­ki­ot
- Vas­tuu lap­sen edun tur­vaa­mi­ses­ta

Luku 5: Las­ten­suo­je­lu­a­si­ak­kuu­den al­ka­mi­nen

- Il­moi­tus­vel­vol­li­suus
- Yh­tey­den­otto so­si­aa­li­huol­toon tuen tar­peen ar­vi­oi­mi­sek­si
- Re­kis­te­rin pi­tä­mi­nen
- En­na­kol­li­nen las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus
- Las­ten­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­sen il­moi­tus­vel­vol­li­suus
- Las­ten­suo­je­lu­a­si­an vi­reil­le tulo ja las­ten­suo­je­lun tar­peen sel­vit­tä­mi­nen
- Las­ten­suo­je­lun asi­ak­kuu­den al­ka­mi­nen
- Mää­rä­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­sen seu­ran­ta
- Tuo­mi­o­is­tui­men lupa lap­sen tut­ki­mi­seen

Luku 6: Me­net­te­ly­sään­nök­siä

- Lap­sen ta­paa­mi­nen
- Asi­a­ka­suun­ni­tel­ma
- Asi­ak­kaan kans­sa pi­det­tä­vä neu­vot­te­lu
- Lap­sen lä­heis­ver­kos­ton kar­toit­ta­mi­nen
- Asi­oi­den kir­jaa­mi­nen

Luku 7: Avo­huol­to

- Vel­vol­li­suus ryh­tyä avo­huol­lon tuki­toi­miin
- Toi­meen­tu­lon ja asu­mi­sen tur­vaa­mi­nen
- Las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon tuki­toi­met
- Si­joi­tus avo­huol­lon tuki­toi­me­na
- Avo­huol­lon si­joi­tuk­sen käyt­tä­mi­sen ylei­set edel­ly­tyk­set
- Kii­reel­li­nen avo­huol­lon tuki­toi­mi

Luku 8: Lap­sen kii­reel­li­nen si­joi­tus

- Lap­sen kii­reel­li­nen si­joi­tus
- Pää­tös kii­reel­li­sen si­joi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta
- Kii­reel­li­sen si­joi­tuk­sen lak­kaa­mi­nen
- Asi­aan osal­lis­ten mie­li­pi­teen sel­vit­tä­mi­nen

Luku 9: Huos­taan­otto

- Vel­vol­li­suus huos­taan­ot­toon ja si­jais­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen
- Huos­taan­oton ja si­jais­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen
- Asi­aan osal­lis­ten kuu­le­mi­nen
- Huos­taan­ot­toa ja si­jais­huol­toa kos­ke­va pää­tök­sen­teko
- Ha­ke­mus hal­lin­to-oi­keu­del­le
- Huos­taa­no­te­tun lap­sen huol­to
- Lap­sen huol­los­ta päät­tä­mi­nen huos­tas­sa­pi­don ai­ka­na
- Huos­tas­sa­pi­don kes­to ja lak­kaa­mi­nen sekä huos­taan­otto­pää­tök­sen rau­ke­a­mi­nen

Luku 12: Jäl­ki­huol­to

Luku 13: Val­von­ta

- Kun­nan il­moi­tus si­joi­tet­ta­vas­ta lap­ses­ta
- Si­jais­huol­lon val­von­ta
- Muu val­von­ta
- Yk­si­tyi­ses­ti si­joi­tet­tu­jen las­ten val­von­ta
Kouluttajat
OTK Kati Saa­sa­moi­nen
Lisätietoja
Koulutuksen järjestäminen: suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen
anita.kaihoranta@snellmanedu.fi, 044 7462844

Ilmoittautuminen: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi, 044 7290 020
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 8.3.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
145 €
Ilmoittautumiset
08.03.2021 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

11 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: