Koulutukset

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY (erityispedagogiikka)

Aika
06.01. - 31.07.2020
Kohderyhmä
Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
- ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
- ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
- on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksolla

- tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
- tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
- tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
- perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.
Kouluttajat
Tuutorina toimii KM Kati Heinonen

Tuutortapaamiset kesäyliopistolla:
ti 3.3.2020 klo 16.30-19.45
ti 17.3.2020 klo 16.30-19.45
ti 31.3.2020 klo 16.30-19.45

Ilmoittaudu tuutorointiin 25.2. mennessä lähettämällä viesti osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi
Suoritustapa
Orietaatioluentotallenne + metodikäsitteitä avaavat videoluennot (10-15 kpl), joiden avulla perehdytään opettajan valitsemiin tieteellisiin artikkeleihin (20 h). Soveltavat harjoitustehtävät + reflektio-osuus perustuvat tallenteisiin, kirjallisuuteen ja artikkeleihin (80 h). Verkkopalauteluento. Soveltava numeerisesti arvioitava essee (35 h).

Verkkokurssi tammikuu 2020 (6.1.-9.3.2020):

Artikkeliharjoitustehtävien palautus ma 27.1.2020 klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus ma 10.2.2020 klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus ma 2.3., 16.3., 6.4. tai 20.4.2020 klo 9.00 mennessä.

-----

La 7.3.2020 tai ke 3.6.2020 arvosanan korotustentti (vain niille, joilla hyväksytty suoritus kurssista).

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainittu tenttipäivä.

----

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 15.10.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) Kohti tutkivaa työtapaa (P5) jakson osalta haetaan seuraavasta Moodle linkistä (avautuu 30.8.2019): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33992

Korvaavuudenhakupäivät lukuvuonna 2019-2020 ovat viimeistään 14.10.2019 tai 13.1.2020 klo 9.00.
Arviointi
Asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
Pakollinen kirjallisuus:

Valitse joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2

Vaihtoehto 1:

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja
Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä)

Vaihtoehto 2

- Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja

kaksi teosta valinnaisesti seuraavista:

- Anttila, P. 2000: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Hamina: Akatiimi. Soveltuvin osin.
- Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos tai uud. painos.
- Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Opettajan osoittamat tutkimusartikkelit

Suositeltava kirjallisuus:

- Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
- Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Muu informaatio

Opintojakso on osa seuraavien opintosuuntien perusopintoja:
- erityispedagogiikka
- luokanopettaja
- varhaiskasvatuksen opettaja
- yleinen ja aikuiskasvatustiede


Jos suoritat ylläolevista opintosuunnista useamman opintosuunnan perusopinnot 25 op, joihin kaikkiin sisältyy ko. jakso Kohti tutkivaa työtapaa, suoritat jakson vain kerran ja saat muihin opintosuuntien perusopintoihin hyväksiluvun jaksosta Kohti tutkivaa työtapaa opintopisteineen. Se kirjataan uudelleen opintopisteineen ja arvosanoineen uuteen kokonaisuuteen. Ilmoita tästä perusopintojen koontia pyytäessäsi. Ilmoitusvastuu on opiskelijalla.Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.

Hyväksiluvun voi saada myös jaksosta Tieteellisen ajattelun perusteet oppimisen ja opetuksen kontekstissa 5 op.

Jos olet suorittanut 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin; Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op, osaaminen osoitetaan korvaavalla tehtävällä.

Huom!

Jos olet ennen 1.8.2017 tutkinto-opintosi Helsingin yliopistossa aloittanut, etkä ole siirtynyt 1.8.2017 alkaneisiin uusiin koulutusohjelmiin, sinua koskevat kasvatustieteellisen tiedekunnan vanhat pysyväismääräykset ja hyväksilukulinjaukset.

- Johonkin opintokokonaisuuten jo sidottua Kohti tutkivaa työtapaa –opintojaksoa ei hyväksilueta uudelleen sellaisenaan, vaan suoritat sen toiseen opintosuuntaan tekemällä kurssia korvaavan tehtävän.

- Jos olet suorittanut johonkin opintokokonaisuuteen vanhan rakenteen mukaisen jakson Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, suoritat uuteen opintokokonaisuuteen jakson Kohti tutkivaa työtapaa 5 op normaalisti. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op jaksoilla ei voi korvata Kohti tutkivaa työtapaa -jaksoa, mikäli tarvitset tutkintoosi opintopisteet molemmista opintokokonaisuuksista.

Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.
Ilmoittautumiset
12.01.2020 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

15 + 10 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: