Koulutukset

Psykologian tutkimusmenetelmät I , 5 op, JY, 2019-2020

Kuvaus
Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
Aika
01.01. - 31.07.2020

Ryhmänohjaus to 2.4. ja to 14.5. klo 17-19.30
Paikka
Tuutorointi osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti (Lahden tiedepuisto)
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Opintopisteet
5 op
Kouluttajat
KM Mirva Porter
Suoritustapa
Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään tuutorointia opiskelun tueksi.

Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Yhteistyöoppilaitoksissa opiskellaan osittain ryhmässä. Opiskelija sitoutuu opiskelemaan ryhmän aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.
Arviointi
Arvosteluasteikko
0-5

Arviointiperusteet
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla ja kurssin Moodle-työtilassa.
Kirjallisuus
COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla TAI COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23 TAI COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.

METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla. TAI Metsämuuronen, J. (2008). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2. Opiskelijalaitos. International Methelp Oy. (Luku III: Laadullisen tutkimuksen perusteet, s. 200-264). Teos löytyy myös e-kirjana ja on lainattavissa omalle koneelle yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksilla.

LUENTOTALLENTEET

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 31.12.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.
Hinta
Yksistään tälle jaksolle osallistuessasi hinta on 140 euroa.
Ilmoittautumiset
31.12.2019 mennessä
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi
Arvosteluasteikko 0-5 Arviointiperusteet Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla ja kurssin Moodle-työtilassa.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 3 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: