Koulutukset

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16-vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen työmäärä vastaa 40 opintopistettä.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen, ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

Pääkouluttajana toimii Inkeri Meriluoto. Vierailevina kouluttajina Sanna Tuovinen (Satuhieronta), Leena Ylimäki (Draaman menetelmät) ja Karita Palomäki (EFT) sekä Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen ja vanhemmuuden tukeminen).
Aika
12.12.2019 - 30.01.2021

Lähiopetuspäivät:
12.-14.12.2019
6.-7.2.2020
26.-27.3.2020
4.-6.6.2020
3.-4.9.2020
5.-6.11.2020
21.-22.1.2021

klo 9.00-17.00
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.
Sisältö
Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. Aloitusosio ja 4. osio 3 päivää, muut osiot 2 päivää, á 8h.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla sekä sitoutumista koulutukseen ja lähipäivien kellonaikoihin. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

1. osio
To-la 12.-14.12.2019 klo 9.00-17.00 (3 päivää)

• Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
• Tunnetilanteissa toimiminen,tunnekehoyhteys ja turva
• Tunteen takana olevat tarpeet
• Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. osio
To-pe 6.-7.2.2020 klo 9.00-17.00 (2 päivää)

• Lapsen tunne-elämän kehitys
• Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
• Selviytymisstrategiat ja roolit
• Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. osio
To-pe 26.-27.3.2020 klo 9.00-17.00 (2 päivää)

• Lapsuuteni tarina
• Lapsuuskollaasit
• Eija Reinikainen ja ammattilaisen ohjenuorat
• EFT eli Emotional Freedom Technique (verkkokurssi)

4. osio
To-la 4.-6.6.2020 klo 9.00-17.00 (3 päivää)

• Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
• Ohjaajana toimiminen
• Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
• Draaman menetelmät (Leena Ylimäki 0,5 pv)

5. osio
To-pe 3.-4.9.2020 klo 9.00-17.00 (2 päivää)

• Tunnetaito-opetusmenetelmiä
• Harjoitusohjaukset
• Satuhieronta (Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen) 1pv

6. osio
To-pe 5.-6.11.2020 klo 9.00-17.00 (2 päivää)

• Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
• Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
• Kuunteleminen ja minä-viestit (Sara Hellsten)

7. osio
To-pe 21.-22.1.2021 klo 9.00-17.00 (2 päivää)

• Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
• Koulutuksen päätös
Kouluttajat
Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja Inkeri Meriluoto.

Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkomateriaali ja lähiosio), Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen, vanhemmuuden tukeminen, lähiosio), Karita Palomäki (EFT, verkkokurssi) ja Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, lähiosio).


Ohjaajan ohjenuorat, osio 3. – Eija Reinikainen
Erityisopettaja, KM ja kirjailija Eija Reinikainen kertoo luento-osuudellaan ohjaajana ja opettajana toimimisesta myös erityisen tarvitsevien lasten kanssa. Hän avaa omia ohjenuoriaan ja sitä, miten hän on tukenut lasten ja vanhempien vahvuuksia.

Draaman keinot, osio 4. – Leena Ylimäki
Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).

Satuhieronta, osio 5. – Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn. Sanna Tuovinen on Satuhierontakokonaisuuden kehittäjä ja kouluttaja sekä Satuhieronta-kirjan kirjoittaja tai fysioterapeutti, Satuhieronta-kouluttaja Topi Laitinen.

Myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus tunnetilanteissa, osio 6. – Sara Hellsten
Käyttäytymisen alla olevien tunteiden ja niiden takana vaikuttavien inhimillisten tarpeiden ymmärtäminen ja sanoittaminen lapsen tunnetilanteissa vahvistaa yhteyttä lapseen. Näiden vuorovaikutustaitojen avulla lapsi saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja usein käyttäytyminen muuttuu jo sillä. Lapsen on mahdollista itsekin oppia rikkaampaa ja selkeämpää verbaalista tunneilmaisua, kun aikuinen sellaista mallina käyttää.

Tunteiden vapautustekniikka EFT, verkkokurssi - Karita Palomäki
EFT Tapping -menetelmää eli lapsillakin erinomaisesti toimivaa tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssin välityksellä Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja, kirjailija sekä NLP työnohjaaja. EFT-menetelmässä stimuloidaan kehon helposti opittavia tunnepisteitä, mikä suoraan rauhoittaa aivojen stressi- eli pelkokeskusta.
Suoritustapa
Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa. Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista välineenämme.

Koulutuksen itsenäisessä opiskelussa käytetään helppokäyttöistä ”Opiskelijan sivut” -verkko-oppimisympäristöä (Moodle -pohjainen). Sivuilla on koulutukseen liittyvää materiaalia osioittain aukeavissa moduuleissa, myös tehtäväpalautukset tehdään helposti sen kautta.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
• Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
• Verkkomateriaalina opiskeltava draaman keinojen perusteet sekä oman mielenkiinnon mukaan myös tunteiden vapautustekniikka EFT verkkokurssina
• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena. Lisäksi koulutukseen sisältyy verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. Koulutuskirjallisuus on suomenkielistä.
Lisätietoja
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot.
Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnäoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. Varmistathan osallistumisesi lähiosioihin koko koulutuspäivän ja sen kellonaikojen ajan.
Lisätietoja hakeutumisesta
Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi
8. Muista yhteystietosi

Lähetä hakemus 17.11.2019 mennessä osoitteeseen: info@paijathameenkesayliopisto.fi.
Täytä myös sähköinen ilmoittautumislomake.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu marraskuussa. Kaikille hakeneille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä pian hakuajan päätyttyä. Koulutukseen valittuja henkilöitä pyydetään erikseen vahvistamaan koulutuspaikan vastaanotto. Koulutuspaikan vastaanotto on sitova.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.


Koulutuksen sisältöä koskevat asiat:
Kouluttaja Inkeri Meriluoto, inkeri@tunnejataida.fi tai p. 050 5420 364.

Koulutuksen järjestäjä: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi, p.050-3754977
Muu informaatio
Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op.
Opintopistemäärän kertymiset osioittain saat pyydettäessä koulutuksen järjestäjältä. Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen, jos jäät työstäsi opin-tovapaalle, mutta oma koulutus tulee aina erikseen hyväksyttää koulutusrahastolla. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi
Hinta
3290 €
Laskutetaan 5 erässä (syksy 2019: 1 erä, kevät 2020: 2 erää, syksy 2020: 2 erää)
Osallistuja vastaa itse ruokailu- ja matkustuskuluista.
Lisäksi osallistujan on hankittava itse pieni tarvikepaketti luovaa työskentelyä varten (n. 25 euroa).
Ilmoittautumiset
17.11.2019 mennessä
Peruutusehdot
Koulutuspaikan vastaanotto velvoittaa kurssimaksun 100% maksamiseen. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumista ei voi perua veloituksetta ilman erityisen painavaa syytä (esim. sairastuminen). Mahdolliset peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: