Koulutukset

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Aika
01.04. - 21.11.2019

Lähijaksot:

1. lähijakso: 1.-2.4.2019
2. lähijakso: 6.-7.5.2019
3. lähijakso: 5.-6.6.2019
4. lähijakso: 28.-29.8.2019
5. lähijakso: 9.-10.10.2019
6. lähijakso: 20.-21.11.2019

klo 9.00 – 16.00, 12 lähiopiskelupäivää, 96 kontaktiopetustuntia
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Sisältö
Lähiopiskelu sisältää

• asiantuntijaalustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaustyönohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää

• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen; 6-7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennuspäiväkirja
• kirjareflektio yhdestä kirjasta
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Keskeiset sisältöalueet

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä Asperger-tietous
• Mindfulness ja myötätuntotaidot valmentajan työkaluna
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa
Kouluttajat
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.

Pääkouluttajana toimii FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava psykiatrian erikoislääkäri
• Kokemusasiantuntija, ADHD – aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja.
• Muita eri alojen asiantuntijavieraita, esim. autismikirjo (Asperger) asiantuntija, lasten- ja päihdekuntoutuksen asiantuntija
Lisätietoja
Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 20.03.2019 mennessä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen hakijan tulee toimittaa kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse (info@paijathameenkesayliopisto.fi) todistusjäljennös pohjakoulutuksesta ja lyhyt vapaamuotoinen kuvaus alaan liittyvästä työkokemuksestaan.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinta
2600 €, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin. Laskutus kahdessa erässä tai erikseen sovituissa erissä.
Ilmoittautumiset
31.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

5 + 5 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: