Koulutukset

Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jä-sentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä, tuntee työelämäoh-jauksen teoreettisia perusteita, käytäntöjä ja menetelmiä, osaa hyö-dyntää niitä omassa työssään sekä tunnistaa ohjaustyön mahdolli-suuksia työorganisaatioissa.
Sisältö
Opiskelija perehtyy ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen ja teoreettisiin perus-teisiin, käytäntöihin ja menetelmiin sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Lisäksi opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaiku-tukseen ja konsultatiiviseen työotteeseen. Hän saa kokemuksia oh-jauksesta sekä ohjattavan että ohjaajan/konsultin näkökulmista.
Kouluttajat
PsT Merja Koivuluhta, PsL Ritva Ruponen
Suoritustapa
Opintojakso koostuu seuraavista osioista:
1. lähiluennot 2 t (Joensuun kampus, myös verkkoyhteys)
2. kirjallisuuteen pohjautuvan esseen kirjoittaminen yksilö- tai parityönä
3. työpajatyöskentely (9 t)
4. opintopiirityöskentely ja siitä raportointi Opintojaksoa ei voi suorittaa etäopintoina. Opintojaksolle 25 opiskelijan kiintiö.

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Kirjallisuus
1) Amundson, N.E. (2003). Aktiivinen ohjaus. 2) Hökkä, P, S. Paloniemi,
3) K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön!
4) Koivuluhta, M. & Ru-ponen, R. (2005). Tiedot ja taidot näkyviksi – kokemuksia siivous-työtä tekevien naisten ohjausryhmästä. Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käy-täntöjä, 54–79.
5) Nelson-Jones, R. (2012). Basic counselling skills. A helper’s manual.
6) Onnismaa, J. (2011). Ohjaus- ja neuvontatyö. Ai-kaa, huomiota ja kunnioitusta. 7) Puutio, R. & Kykyri, V-L. (toim.) (2015). Konsultointi keskusteluna.
8) Ruponen, R. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2013). Ryhmäohjaus työtoimijuuden tukena? Tapaustut-kimus IT-alalta. Työelämän tutkimus 11(1), 50–65.
9) Tokola, P. & Hyyppä, H. (2004). Konsultaatiotyön perusteita.
10) Totro, T., Ten-sing, M. & Setälä, M-L. (toim.) 2014. Askel, askel, harha-askel – työn-ohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa.
11) Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus Helsinki University Press.
12) Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) (2005). Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä.
13) Vanhalakka-Ruoho, M. (2004). Ohjaus ja oppimiskumppanuus organisaa-tiossa. Teoksessa: J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar. Ohjaus am-mattina ja tieteenalana, 178–188.
14) Vanhalakka-Ruoho, M. (2005). Työelämäohjaus toisin toimimisen mahdollistajana. Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä, 24–53.
15) Lisäksi täydentävää materiaalia työ-elämäohjaksen eri toimintamuodoista.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 135 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme